Jak sku­tecz­nie zapo­bie­gać i walczyć z roz­stę­pami

Rozstępy są naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cym problemem este­tycz­nym, z którym borykają się przede wszystkim kobiety. Rozstępy mogą pojawiać się już w bardzo młodym wieku, dlatego tak ważna jest szybka reakcja. Łatwiej jest im bowiem zapo­bie­gać, niż później z nimi walczyć.

W przypadku rozstępów ważna jest stała kontrola ciężaru ciała – mówimy tu jednak nie tylko o nadwadze i otyłości ale również o tym by unikać zbyt gwał­tow­nej utraty wagi w wyniku na przykład dra­stycz­nych diet. W przypadku kobiet w ciąży również istotne jest nie­do­pusz­cze­nie do nad­mier­nego przy­bra­nia na wadze.

Pro­fi­lak­tyka

Rozstępy mogą pojawiać się w bardzo młodym wieku, dlatego też tak ważna jest w tym przypadku odpo­wied­nia pro­fi­lak­tyka. Przede wszystkim mówimy tu o odpo­wied­niej kontroli ciała. Nie chodzi jednak tylko o otyłość ale również o kontrolę wagi w trakcie ciąży oraz unikanie gwał­tow­nej utraty masy ciała, związanej z dra­stycz­nymi dietami, po których powstaje efekt „jo-jo”.

Witaminy

Utrzy­ma­nie skóry w dobrej kondycji wymaga od nas odpo­wied­niego odży­wia­nia. Niezbędne jest więc dostar­cza­nie do organizmu protein, lipidów, węglo­wo­da­nów i witamin, takich jak A, E, PP, B5. Istotny jest również wysiłek fizyczny, jednak ćwiczenia powinny być pro­gre­sywne – należy więc unikać dłu­go­trwa­łych skurczów mięśni i zadbać o to by wysiłek był umiar­ko­wany.

Masaże

W połą­cze­niu z masażami poprawi on bowiem mikro­krą­że­nie naczyniowo- lim­fa­tyczne. Może również być poży­teczne dla toni­fi­ko­wa­nia tkanek i sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­łać powsta­wa­niu rozstępów, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży.

Kosmetyki

Ponadto warto również stosować odpo­wied­nie kremy i olejki, jak również preparaty na bazie roślinnej, elastyny, bio­sty­mu­liny, witamin, pre­pa­ra­tów łoży­sko­wych, ace­to­zo­la­mi­dów, alfa­hy­drok­sy­kwa­sów itd.

Zapo­bie­ga­nie i redukcja

Powstałe już rozstępy, wbrew obiegowym opiniom można sku­tecz­nie zre­du­ko­wać. Należy jednak pamiętać, że ich likwi­da­cja możliwa jest tylko zaraz po powstaniu, a więc wtedy gdy są jeszcze czer­wo­nego koloru. W przypadku gdy staną się blade, możliwe jest jedynie zre­du­ko­wa­nie ich widocz­no­ści poprzez złusz­cza­nie skóry. W redukcji rozstępów spraw­dzają się między innymi zabiegi z użyciem witaminy A, jak również mikro­der­ma­bra­zja. Bardzo dobre efekty przynoszą również głębokie peelingi zarówno z użyciem kwasów, jak również te ziołowe. Jednak w przypadku sto­so­wa­nia zabiegów z użyciem już wspo­mnia­nej witaminy A należy pamiętać, iż niezbędne jest w okresie ich prze­pro­wa­dza­nia sto­so­wa­nie anty­kon­cep­cji u kobiet. Zabiegi te mogą bowiem uszkadzać płód.

Decydując się na zabiegi laserowe, trzeba podejść do tematu dość ostrożnie i pamiętać, że mimo iż dają dobre efekty, to muszą być wyko­ny­wane jedynie przez odpo­wied­nio wykwa­li­fi­ko­wany personel. W medycynie este­tycz­nej możemy się spotkać z mezo­te­ra­pią. Terapia ta poleca na ostrzy­ki­wa­niu sub­stan­cjami czynniki, które mają za zadanie pobu­dze­nie fibro­bla­stów do produkcji nowego kolagenu. Jeśli natomiast zależy nam na domowych sposobach kamu­flo­wa­nia rozstępów, pomocne bywają samo­opa­la­cze stosowane we właściwy sposób, które pomagają ukryć defekty skóry.

Pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc więc, podstawą w zapo­bie­ga­niu rozstępom jest unikanie wahań wagi, zwią­za­nych ze sto­so­wa­niem dra­stycz­nych diet lub też nagłym przy­bra­niem na wadze. Niezwykle istotną rolę w zapo­bie­ga­niu rozstępom pełni również odpo­wied­nia dieta, która powinna być bogata w witaminy i mikro­ele­menty – przede wszystkim cynk i krzem. W przypadku, gdy zauważymy powsta­jące rozstępy, jak również w przypadku kobiet w ciąży, warto zacząć regu­lar­nie masować ciało i zacząć stosować kremy przeciw rozstępom, które wspo­ma­gają zapo­bie­ga­nie.