U kogo naj­czę­ściej pojawiają się rozstępy?

Rozstępy naj­czę­ściej pojawiają się na brzuchu, udach, piersiach oraz poślad­kach. Ich powsta­wa­nie może się niekiedy wiązań ze świądem, a nawet bólem i pie­cze­niem. Zazwyczaj jednak nie zdajemy sobie sprawę z tego kiedy powstały. Rozstępy to pionowe, a w przypadku gdy występują w okolicy lędźwiowo-krzyżowej – hory­zon­talne, rów­no­le­głe linie, które niejako prze­ci­nają zdrową skórę. Poza miejscami, w których pojawiają się naj­czę­ściej, mogą wystę­po­wać w zasadzie na całym naszym ciele. Wyjątkiem są tu dłonie, stopy oraz skóra twarzy.

Poniżej przed­sta­wiamy krótką listę pre­dys­po­zy­cji, naj­czę­ściej pro­wa­dzą­cych do powsta­wa­nia rozstępów.
Na rozstępy narażone są:

  • Nasto­latki w okresie doj­rze­wa­nia,
  • Osoby z otyłością,
  • Osób sto­su­ją­cych regu­lar­nie nisko­ka­lo­ryczne diety,
  • Osób, które szybko schudły,
  • Osób, które w krótkim czasie przybrały na wadze,
  • Osób, które zażywają leki ste­ro­idowe,
  • Osób, posia­da­ją­cych pre­dys­po­zy­cje gene­tyczne do powsta­wa­nia rozstępów,
  • Sportowcy, np. kul­tu­ry­ści,
  • Rozstępy pojawiają się również u więk­szo­ści kobiet w ciąży.

Czy możliwe jest prze­ciw­dzia­ła­nie rozstępom? Po części tak, dzięki odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji. Niestety w więk­szo­ści przy­pad­ków odpo­wia­dają za nie zmiany hor­mo­nalne zacho­dzące w naszym orga­ni­zmie oraz skłon­no­ści gene­tyczne – w tym przypadku nie jesteśmy się w stanie przed nimi uchronić.