Zapalenie dziąseł

ZAPALENIE DZIĄSEŁ
PRZYCZYNY, OBJAWY, PROFILAKTYKA, LECZENIE

Zapalenie dziąseł wywołują toksyczne sub­stan­cje wydzie­lane z płytki bak­te­ryj­nej powsta­ją­cej wokół szyjki zębowej i w prze­strzeni mię­dzy­zę­bo­wej. Zmiany dotyczą poje­dyn­czych zębów lub łuków zębowych, wyrostków zębo­do­ło­wych szczeki i/lub żuchwy.
Zapalenie dziąseł może być począt­kiem zapalenia przyzębia. Dotyczy to chorych z grup ryzyka – palaczy tytoniu, z zabu­rze­niami immu­no­lo­gicz­nymi, i poddanych działaniu prze­wle­kłego stresu.

OBJAWY:

 • Samoistne krwa­wie­nie lub wywołane mikro­ura­zami (twardy pokarm, włosie szczotki do zębów).
 • Obrzęki
 • Ból

W badaniu sto­ma­to­lo­gicz­nym:

 • Zmiany kształtu dziąseł i ich kon­sy­sten­cji (rozrost, tzw. „miękkie” dziąsło)
 • Obecność szczeliny dzią­sło­wej
 • Krwa­wie­nie wywołane zgłęb­ni­ko­wa­niem szczeliny
 • Zmiana zabar­wie­nia dziąseł – od pra­wi­dło­wego jasno­ró­żo­wego, poprzez czerwone, prze­cho­dzące w sino­nie­bie­skie.

Różnicą między zapa­le­niem dziąseł a zapa­le­niem przyzębia jest wystę­po­wa­nie w zapaleniu przyzębia kieszonek przy­zęb­nych, ubytków kości wyrostków zębo­do­ło­wych oraz roz­chwia­nia zębów.

PRZYCZYNY ZAPALENIA DZIĄSEŁ

 1. Przyczyny „sto­ma­to­lo­giczne”
 • Płytka nazębna powstaje szcze­gól­nie w miejscach stło­cze­nia zębów, nie­pra­wi­dło­wego ich ułożenia, braku punktu stycznych zębów górnych z dolnymi. Zapalenie wywołują również nie­pra­wi­dłowe uzu­peł­nie­nia pro­te­tyczne, nawi­sa­jące wypeł­nie­nia zębów oraz kamień nazębny.

2. Zabu­rze­nia układu hor­mo­nal­nego

 • Pokwi­ta­niowe zapalenie dziąseł na skutek wzrostu estria­dolu, u dziewcząt i testo­ste­ronu u chłopców).
 • Zapalenie dziąseł miesiączkowe(owulacyjne).
 • Zapalenie dziąseł cię­żar­nych (IIIII trymestr ciąży).
 • Zapalenie dziąseł cukrzy­cowe.

3. Zapalenie dziąseł leko­po­chodne ( blokery kanału wap­nio­wego, fenytoina, cyklo­spo­ryna A).
4. Zapalenie dziąseł bak­te­ryjne (pacior­kow­cowe), rze­żącz­kowe, kiłowe, grzybicze.
5. Zapalenie dziąseł uczu­le­niowe (leki, pokarmy, tworzywa akry­la­nowe).
6. Zapalenie dziąseł urazowe (termiczne, chemiczne, fizyczne).

PROFILAKTYKA ZAPALENIA DZIĄSEŁ

Szcze­gól­nie istotne jest zapo­bie­ga­nie powsta­wa­niu płytki nazębnej. Rozwój zapalenia zależy od ilości i rodzaju bakterii płytki nazębnej, skład­ni­ków śliny, diety oraz zabiegów higie­nicz­nych.

PROFILAKTYKA DOMOWA

 • Wybór odpo­wied­niej szczotki do zębów
 • Właściwe szczot­ko­wa­nie
 • Dobór pasty do zębów – lecznicza pasta sul­pho­dent
 • Środki pomoc­ni­cze: nici, wyka­łaczki, szczo­teczki mię­dzy­zę­bowe, wodne irygacje, płukanki.

PROFILAKTYKA PROFESJONALNA

 • Ocena higieny jamy ustnej po wybar­wie­niu złogów nazębnych (tabletki, roztwory), co pozwala na oczysz­cze­nie zębów z trudno dostęp­nych płytek nazębnych
 • Lakie­ro­wa­nie zębów i obna­żo­nych korzeni
 • Dobór sty­mu­la­to­rów do masażu dziąseł i nauka wła­ści­wego masażu dziąseł
 • Usuwanie kamienia nazębnego, pole­ro­wa­nie koron zębów, usuwanie prze­bar­wień zębowych.

Kontrola lekarza sto­ma­to­loga niezbędna raz na pół roku, a w stanach cho­ro­bo­wych nawet co 2-3 miesiące.

LECZENIE ZAPALENIA DZIĄSEŁ

 • Anty­bio­tyki podawane doustnie i miejscowo (miejscowo stosowany jest metro­ni­da­zol)
 • Płukanki ziołowe (szałwia, kora dębu), oraz z chlor­hek­sy­dyną
 • Pasty i żele lecznicze

Skuteczne w leczeniu i pro­fi­lak­tyce są leki wytwa­rzane przez Kon­ce­sjo­no­wane P. Far­ma­ceu­tyczne SULPHUR ZDRÓJ z Buska-Zdroju. Wyko­rzy­stu­jąc doświad­cze­nia w leczeniu zapaleń przyzębia płu­ka­niami wodami siarcz­ko­wymi w Busku-Zdroju, opra­co­wano leki o udo­ku­men­to­wa­nych kli­nicz­nie wska­za­niach do sto­so­wa­nia:

 • lecznicza pasta do zębów-sulphodent zawie­ra­jąca solankę siarcz­kową z odwiertu Szyb Solecki Uzdro­wi­ska Solec-Zdrój i leczniczą sól jodo­bro­mową.
 • lek na bazie zagęsz­czo­nego wodnego wyciągu boro­wi­no­wego – pelogel żel do sto­so­wa­nia na dziąsła.