Limfocyty T

to jedna z form limfocytów. Do nabycia kompetencji immunologicznej muszą okresowo przebywać w grasicy. Czynność limfocytów T jest związana z odpowiedzią immunologiczną komórkową. Polega ona na gromadzeniu się wokół antygenu komórek (przede wszystkim limfocytów T), które bezpośrednio reagują z antygenem. Dodatkowo mają zdolność wydzielania substancji zwanych limfokininami, które angażują do odpowiedzi komórkowej także makrofagi oraz granulocyty kwasochłonne i obojętnochłonne.

Wyróżnia się kilka rodzajów limfocytów T:
Limfocyty cytotoksyczne (Tc), które charakteryzują się zdolnością do zabicia komórek obcych, nowotworowych i zakażonych wirusami.
Limfocyty pomocnicze (Th), które wspomagają odpowiedź immunologiczną poprzez wydzielanie limfo kinin, które m. in. pobudzają limfocyty B do przemiany w plazmocyty, co skutkuje produkcją przeciwciał, powodują tworzenie nowych fagocytów, a także pobudzają czynność limfocytów Tc.
Limfocyty supresorowe (Ts) pełnią funkcję regulatorową i hamują odpowiedź immunologiczną, kiedy zagrażający organizmowi antygen zostanie już unieszkodliwiony.